Cadastru construcţii

Pentru actualizarea unui număr cadastral existent cu construcţie nouă sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în fotocopie (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiţă punere în posesie, etc.);
  • autorizaţie de construire în copie legalizată;
  • proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în copie legalizată;
  • certificat de atestare fiscală în original în care să apară înscrisă construcţia şi valoarea de impunere a acesteia (se obţine de la direcţia de taxe şi impozite locale);
  • scoatere din circuitul agricol în fotocopie (dacă este cazul); adresa de număr postal în copie legalizată (dacă este cazul);
  • fotocopii ale actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI şi termenele pentru actualizarea cu construcţie nouă:

  • 0.05% *valoarea de impunere + 60 lei - taxă regim normal (15 zile lucrătoare de la data depunerii);
  • Pentru urgenţă taxa este de 5 ori mai mare;

Se taxează suplimentar cu 60 lei radierea ipotecii şi notarea unor drepturi reale (drept de superficie, uzufruct, uz, concesiune, folosinţă).