Alipire terenuri

Pentru întocmirea documentației de comasare a două sau mai multe terenuri sunt necesare următoarele acte:

  • acte de proprietate în fotocopie pentru fiecare lot în parte (ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, proces verbal de punere în posesie + schiță punere în posesie, etc.);
  • certificat de urbanism în original (se obține de la Primăria Locală);
  • extras de carte funciară în original pentru fiecare lot în parte - se obține de la biroul de carte funciară;
  • fotocopie documentație cadastru pentru fiecare lot în parte (în cazul în care unul din terenuri nu are cadastru click aici)
  • fotocopiile actelor de identitate ale proprietarilor sau fotocopie a certificatului de înregistrare pentru persoanele juridice;

Taxele OCPI și termenele pentru comasare a două sau mai multe imobile sunt următoarele:

  • 60 lei - taxă regim normal (7 zile lucrătoare de la data depunerii);
  • 300 lei - taxă regim urgență (3 zile lucrătoare de la data depunerii).